meta

Tilinpitotiedot

Palvelussa oleville aluetasoille (maakunta, kunta, valuma-alueiden pääjako ja jako 3) on laskettu valmiit tilastotiedot soiden maankäytöstä ja turvevaroista.  Hallinnolliset aluerajaukset ovat Maanmittauslaitoksen (MML) aineistoista ja valuma-aluerajat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aineistoista.

Suojellun suoalan ja turvetuotantoalan osuus kokonaissuolasta on laskettu pinta-aloina (ha):

Kokonaissuoala on laskettu MML:n peruskartta-aineiston suokuvioista ja eloperäisen maa-aineksen ottoalueista ja esitetään maakunnan, kunnan ja valuma-alueiden jako pääjaon osalta satoina hehtaareina ja valuma-alueiden jako 3:n osalta kymmeninä hehtaareina.

Turvetuotannossa oleva suoala on laskettu MML:n peruskartta-aineiston eloperäisen maa-aineksen ottoalueista ja esitetään prosentteina kokonaissuolasta. Alle 1 % esitetään omana luokkanaan.

Suojelualueella oleva suoala on laskettu edellä kuvatusta kokonaissuolasta SYKE:n suojelualueaineiston perusteella (Luonnonsuojelualueet valtion ja yksityisillä mailla, Soidensuojeluohjelmaan kuuluvat kohteet, Natura2000-verkostoon kuuluvat kohteet). Palvelussa ei ole eritelty suojeluperustetta. Suojelualueella oleva suoala esitetään prosentteina kokonaissuolasta. Alle 1 % esitetään omana luokkanaan.

Muu soiden alueellinen käyttö on laskettu ja esitetään prosentteina edellä kuvatusta kokonaissuolasta ja se sisältää mm. metsätalous- ja maatalouskäytössä olevat suot, puolustusvoimien suoja-alueilla olevat suot ja ojittamattomat suot.

Kartoitetut turvevarat (GTK) on laskettu pinta-aloina (ha) sekä suokuutiometritilavuuksina (milj.kuutiometriä) ja ovat Geologian tutkimuskeskuksen tuottamaa aineistoa. Suo on tässä yhteydessä GTK:n tutkimuspisteiden määrittämä tutkimuskokonaisuus.

GTK:n kartoittamien soiden pinta-ala on laskettu kartoitettujen soiden kokonaispinta-aloista ja esitetään kymmeninä hehtaareina.

GTK:n kartoittamien soiden yli 1,5 metrin syvyisten alueiden pinta-ala on laskettu GTK:n tutkimuspistetietojen perusteella tulkittujen syvyysvyöhykkeiden 1,5 metriä syvempien vyöhykkeiden pinta-aloista ja esitetään kymmeninä hehtaareina.

GTK:n kartoittamien soiden yli 1,5 metrin syvyisten alueiden turvemäärä on laskettu GTK:n tutkimuspistetietojen perusteella tulkittujen syvyysvyöhykkeiden 1,5 metriä syvempien vyöhykkeiden tilavuuksista ja esitetään miljoonina kuutiometreinä.

GTK:n kartoittamat suot on laskettu osuutena MML:n aineistosta lasketusta kokonaissuoalasta ja esitetään prosentteina. Osuuksia tarkastellessa on hyvä huomioida, että GTK kartoittaa pääsääntöisesti yli 20 hehtaarin suuruisia soita. Kokonaissuoalassa sen sijaan ovat mukana kaiken kokoiset suoalueet.

Kartoittamattomat suot on laskettu osuutena MML:n aineistosta lasketusta kokonaissuoalasta ja esitetään prosentteina.

Geologian tutkimuskeskuksen tuottamat suokohtaiset tiedot:

Perustiedot:

Suon ID-numero on GTK:n tutkimuskokonaisuuden tunnistenumero.

Tutkimusvuosi on vuosi, jonka aikana tutkimuskokonaisuus on pääsääntöisesti tutkittu.

Suon nimi on tutkimuskokonaisuuden nimi, joka voi poiketa nykyisestä karttanimistöstä.

Suon pinta-ala on tutkimuspisteiden määrittämän tutkimuskokonaisuuden kokonaispinta-ala ja se esitetään hehtaareina.

Luonnontilaisuusluokka on tutkimuskokonaisuudelle määritetty luonnontilaisuusasteikon luokka (Luonnontilaisuusluokka)

Turvevaratiedot:

Suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen pinta-ala on GTK:n tutkimuspistetietojen perusteella tulkitun 1,5 metriä syvemmän vyöhykkeen pinta-ala ja se esitetään hehtaareina.

Suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen turvemäärä on GTK:n tutkimuspistetietojen perusteella tulkitun 1,5 metriä syvemmän vyöhykkeen tilavuus ja se esitetään miljoonina kuutiometreinä.

Suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen turpeen keskimaatuneisuus on edellä kuvatun 1,5 metriä syvemmän vyöhykkeen tutkimuspistetiedoista laskettu maatuneisuuden keskiarvo. Maatuneisuuden määrittelyssä on käytetty von Postin 10-asteikkoa.

Suon yli 1,5 metrin syvyisen alueen 1-4 maatuneen turpeen määrä on edellä kuvatun 1,5 metriä syvemmän vyöhykkeen tutkimuspistetiedoista laskettu von Postin asteikolla H1-4 maatuneen rahkasammalvaltaisen turpeen määrä.

Takaisin alkuun

 

Sulje ikkuna