ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Paljastumakuvat (ID: 17)

Parent Layer: Kallioperähavainnot

Name: Paljastumakuvat

Display Field: OBSERVATION_ID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Kallioperähavaintotiedot-tuote pohjautuu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kallioperähavaintoaineiston tietokantaan (KP.Bedrock_FDS). Tuotteeseen on koottu GTK:n kallioperän kartoitusaineistoa sekä muista organisaatioista saatua kallioperähavaintoaineistoa. Kallioperähavaintotiedot sisältävät havaintokohteen yleistiedot, paljastuman kivilajit ja niiden paljoussuhteet, kivessä esiintyvät rakenteet sekä tektoniset mittaukset. Havainnon kohteena voi olla paljastuman lisäksi myös paljastumaryhmä, rakka, kallioprofiili, tutkimusoja, kallioleikkaus tai louhos. Lohkareikot ja lohkarehavainnot ovat erillisessä Lohkarehavainnot -tuotteessa. Geologian tutkimuskeskuksen kallioperähavaintojen tietoja on kerätty 1800-luvun lopusta lähtien. Tietojärjestelmässä havaintotietoja on vuodesta 1905 lähtien. Kallioperähavaintotiedot ovat paikkatietoaineistoa, jossa tiettyyn koordinaattipisteeseen liittyy suuri määrä erilaista ominaisuustietoa. Havainto käsittää maastossa paikannetun kalliopaljastuman sekä siitä tehdyt havainnot ja mittaukset sekä geokemialliset analyysit ja petrofysikaaliset laboratoriomittaukset. Kallioperähavaintoja ovat tuottaneet GTK:n omat ohjelmat: kallioperäkartoitus, malminetsintä, kiviainestutkimus, rakennuskivitutkimus ja taajamakartoitus. Lisäksi havaintoja ovat tuottaneet myös Outokummun, Otanmäki Oy:n, Rautaruukin ja Lapin Malmin malminetsintä sekä yliopistojen projekteissa suoritettu kallioperäkartoitus ja malminetsintä. Eri lähteistä tulleet aineistot eivät ole yhteismitallisia ja aineistojen laatutieto on osin puutteellista, esim. joillakin pisteillä on tuotteessa perustiedot (kp_havainto/br_observation) ja tektonisia mittauksia (esim. kp_viivasuure/br_linear_structure), mutta ei kivilajitietoa (kp_kivilajihavainto/br_rock_observation). Muista lähteistä tulleiden kallioperähavaintotietojen lyhenteet eivät ole sellaisenaan olleet yhteensopivia GTK:n käyttämien kanssa. Tästä johtuen tuotteessa on useita attribuuttikenttiä lyhenteille ja niiden arvoille. Tuotteen atribuuttikenttien nimet ovat englanniksi ja sisältö on pääosin suomeksi. Tuotteen tasot () pohjautuvat GTK:n kallioperähavaintoaineiston paikkatietoihin []: kallioperähavainnon tiedot (kp_havainto/br_observation) [KP.Bedrock_observation], havaintoalueen ulkorajat (kp_havaintoalue/br_observation_area) [KP.Observation_area], havaintokohteen kivilajialueiden tiedot (kp_kivilajialue/br_rock_type_area) [KP.Rock_type_polygon], havaintokohteen kivilajeihin liittyvät tiedot ja havainnot (kp_kivilajihavainto/br_rock_observation) [KP.Rock_observation_point], havaintokohteen näytetiedot ns.palanäytteet (kp_palanayte/br_sample) [KP.Sample], tiedot havaintokohteesta mitautuista viiva- ja tasosuureista (kp_viivasuure/br_linear_structure, kp_tasosuure/br_planar_structure, kp_top/br_top) [KP.Tectonic_measurement], tiedot havaintokohteesta mitatusta rakoilusta (kp_paarakosuunta/br_joint_set) [KP.Joint_set], havaintokohteen juonien tiedot (kp_juoni/br_dyke) [KP.Dyke_line]. Seuraaviin tasoihin on yhdistetty havaintokohteeseen liittyvistä alitauluista muita tietoja: geokemiallisten analyysien tulokset (kp_geokemian_analyysi/br_analysis), petrofysikaalisten mittausten tulokset (kp_petrofysiikka/br_petrophysics), mineraalitiedot (kp_mineraalitieto/br_mineral), kivilajeihin ja mineraaleihin liittyvät malmiutumiset ja muuttumiset (kp_malmiutuminen_muuttuminen/br_mineralisation_alteration), osakivilajit (kp_osakivilaji/br_sub_rocktype), rakenteet ja tektoniset suureet (kp_kivilajirakenne/ br_structure_texture) ja tektoniset mittaukset (kp_akselitaso/ br_axial_plane, kp_kontakti/ br_contact, kp_poimutuksen_haarniskapinta/br_enveloping_surface, kp_siirros/br_fault, kp_poimuakseli/br_fold_axis, kp_liuskeisuus/br_foliation, kp_rako/br_joint, kp_kerroksellisuus/ br_layering, kp_viivaus/br_lineation, kp_pienjuoni/br_vein). Kallioperähavaintotiedot-aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos tammikuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen. / The bedrock observation data is based on the bedrock observation database (KP.Bedrock_FDS) of Geological Survey of Finland (GTK). The product comprises GTK’s bedrock mapping data, as well as bedrock observation data received from other organisations. The most usual data noted are the lithologies in the outcrop and their relative abundances, the structures that occur in the rock and tectonic measurements. At the observation site, there may be a single outcrop, an outcrop group, frost-shattered bedrock, a rock profile, an investigation trench and a rock-cutting or quarry. Single boulders and littoral boulder fields are available in a separate Boulder observation product. The bedrock observations have been gathered since the end of 19th century into the centralised data storage facilities of the Geological Survey of Finland. The GTK´s data system contains observations from 1905. Bedrock observation data is spatial data, in which a large amount of attribute information are associated with a certain coordinate point. An observation consists of a rock outcrop located and positioned in the field, observations and measurements made as well as geochemical analyses and petrophysical laboratory measurements performed. The bedrock observations are produced in the GTK's own programmes: bedrock mapping, ore exploration, rock and mineral aggregate studies, dimension stone investigations (natural stone research) and urban mapping. The exploration activities of Outokumpu Oy, Otanmäki Oy, Rautaruuki Oy and Lapin Malmi Oy have also produced observations as well as similar ore investigations and bedrock mapping in projects carried out by various universities. The data sets from different sources are not commensurable and information on the quality of the data is partly lacking for example, some bedrock observation point has a basic information (br_observation) and tectonic measurements (e.g. br_linear_structure), but there is no information of lithologies (br_rock_observation). Abbreviations for bedrock observation data from other sources are not compatible with GTK's abbreviations. Therefore, the product has several attribute fields for value lists. The product has layers () that are based on the spatial data of the bedrock observation database of GTK []: bedrock observations (br_observation) [KP.Bedrock_observation], external borders for bedrock or observations (br_observation_area) [KP.Observation_area], lithological area at the observation site (br_rock_type_area) [KP.Rock_type_polygon], information and observations relating to the lithologies at the observation site (br_rock_observation). [KP.Rock_observation_point], data on samples taken from the observation site (br_sample) [KP.Sample], information on linear and planar structural parameters measured at the observation site (br_linear_structure, br_planar_structure) [KP.Tectonic_measurement], data on the jointing measured at the observation site (br_joint_set) [KP.Joint_set] and dykes and related information at the observation site (br_dyke) [KP.Dyke_line]. The following layers are combined with additional information about the sub-tables associated with the bedrock observation: geochemical analyses (br_analysis) and petrophysical laboratory measurements (br_petrophysics) of the samples taken from the observation site, mineral information at the observation site (br_mineral), alteration information on mineralisation at the observation site (br_mineralisation_alteration), information on sub rocktypes at the observation site (br_sub_rocktype), information on structure and texture parameters measured at the observation site (br_structure_texture) and tectonic measurements (br_axial_plane, br_contact, br_enveloping_surface, br_fault, br_fold_axis, br_foliation, br_joint, br_layering, br_lineation, br_vein). A coordinate system transformation was performed on the bedrock observation data in January 2014. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.

Copyright Text: Credit, CreditCd, CreditCd, CreditCd, CreditCd, CreditCd, CreditCd

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 100000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Effective Min Scale: 500000

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: true

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata