ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: kohteellinen_moreenigeokemia_oku (ID: 3)

Name: kohteellinen_moreenigeokemia_oku

Display Field: SAMPLE_NUMBER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Vuosina 2003-2007 toimineen Outokumpu-GTK-tiedonsiirtoprojektin yhteydessä GTK:lle siirrettiin yhteensä 259452 Outokumpu Mining Oy:n hallussa ollutta kohteellista moreenigeokemialista näytteenottopistettä sekä näytteisiin liittyvää analyysitietoa. Aineisto on kerätty vuosina 1970-1998 Outokumpu Oy:n, Lapin Malmi Oy:n ja Rautaruukki Oy:n malminetsinnän toimesta. Geokemian aineisto siirrettiin käsittelemättömänä, koska vuonna 2006 tehdyssä alustavassa selvityksessä aineiston kunnostamistyö osoittautui liian mittavaksi, jotta se olisi voitu toteuttaa tiedonsiirtohankkeessa. Osa aineistosta luovutettiin Oracle-tietokannan tauluina, osa tiedostomuotoisina tietokantoina. GTK:ssa aineiston kunnostaminen alkoi vuonna 2009 ja päättyi 2011. Aineiston kunnostamisen yhteydessä purettiin Rautaruukki Oy:n Raahen laboratorion ascii-muotoiset analyysitiedot access-tietokantaan. Oracle-tauluissa olleet näytetiedot käytiin lävitse, korjattiin puuttellisia paikkatietoja ja poistettiin päällekkäisyydet. Näytetietoja täydennettiin tiedostomuotoisten tietokantojen tietojen perusteella. Viimeisessä vaiheessa yhdistettiin näyte- ja analyysitietoja laboratorion näytetunnuksien perusteella. Aineisto sisältää pääasiassa moreenigeokemiaa, mutta Rautaruukin luovuttama analyysiaineisto sisältää myös kalliogeokemiaa, vesigeokemiaa ja purosedimenttigeokemiaa. Näille ei tässä yhteydessä etsitty näytetietoja. Aineisto on jaettuna kahteen kokonaisuuteen. Access-kanta sisältää kaikki löydetyt analyysi- ja näytetiedot erillisinä taulukkoina. File geodatabase sisältää yhdistetyt analyysi- ja näytetiedot. Korjattuja tietoja ei ole palautettu Oracleen. Outokumpu Miningin luovuttamat Oracle-taulut löytyvät luovutuskunnossa GTK:n tietovarannosta.

Copyright Text: CreditCd, CreditCd, CreditCd

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 100000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata