ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: kohteellinen_moreenigeokemia_gtk (ID: 4)

Name: kohteellinen_moreenigeokemia_gtk

Display Field: SAMPLEID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Maaperän geokemiallista luonnetta ja alkuaineiden pitoisuusvaihteluja ilmentävää näyteaineistoa on kerätty Suomen alueelta vuodesta 1964 lähtien. Aineistoa käytetään kohteellisen luonnonvarojen kartoituksen tueksi sekä tieteellisen tutkimuksen, ympäristöhoidon ja muun yhteiskuntaelämän tarpeisiin. Näytemateriaali on pääasiassa moreeni- ja rapakallioainesta, mutta paikoin mukana on myös lajittuneita maalajitteita sekä myös kallio- että lohkarenäytteitä. Moreeninäytteistä on seulottu analyysiin alle 0,06 mm lajite. Rapakalliosta on vastaavasti seulottu 0,06 mm lajite tai jauhettu fraktio. Osa moreeninäytteistä on jauhettu kokonaan ilman esiseulontaa. Näytteistä on tehty monialkuainemääritykset kuningasvesi- tai typpihappouutoksista. Määritysmenetelmiä ovat olleet kvantometri (EKV), atomiabsorptiospektrofotometri (AAS ja GAAS) ja/tai plasma-atomiemissiospektrometri (ICP-AES). Näyteaineisto sisältää sijainti-, syvyys-, maalaji- ja lajitetiedot sekä kemialliset analyysitulokset. Aineistoa on kerätty pistemäisenä, linjamaisena ja verkkomaisena tutkimuksen ja kohteen luonteesta riippuen. Havaintoaineistoa ei päivitetä aineiston valmistumisen jälkeen. Näytteiden uusinta-analyysit on siirretty tietokantaan erillisinä näytteinä, joiden näytetunnus on sama, mutta loppuun on merkitty U-kirjain. Uusintanäytteen tiedoissa on myös alkuperäinen näytetunnus omassa kentässä.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 100000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata